BILETY

Sprawdź ceny biletów

W sprzedaży firma AR-TUR  posiada bilety miesięczne  ULGOWE, OKRESOWE, WIELOPRZEJAZDOWE 

 

W A Ż N E

Uczniowie oraz studenci, którzy będą przedłużać bilety miesięczne na kolejne miesiące w autobusie proszeni są przy zakupie o przedłożenie ważnej kserokopii legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Bilety będą jedynie przedłużane, jeżeli będzie dostarczona kierowcy ważna kopia legitymacji.

BILET WIELOPRZEJAZDOWY:

 Cena takiego biletu jest wielokrotnocią biletu jednorazowego.

Przy zakupie:

 • 10 przejazdów + 1 gratis
 • 20 przejazdów + 3 gratis
 • 30 przejazdów + 5 gratis
 • 40 przejazdów + 7 gratis
 • 50 przejazdów + 9 gratis

Okres ważnosci biletu wieloprzejazdowego wynosi 60 dni od daty zakupu.

 

BILET OKRESOWY NORMALNY:

Bilet okresowy normalny jest biletem 30-sto dniowym o nieskończonym limicie przejazdów. Ważny od daty zakupu.

 

BILET ULGOWY MIESIĘCZNY: 

Do wyrobienia biletu miesięcznego ulgowego potrzebne jest jedynie ksero dokumentu poświadczającego tożsamość i rodzaj ulgi (ważna legitymacja studencka, legitymacja szkolna, legitymacja nauczyciela) oraz okazanie  oryginału. Uczniowie mogą korzystać z ulgi do ukończenia 24 lat, studenci do ukończenia 26 lat. 
Bilety miesięczne ulgowe można kupić tylko na pełny miesiąc (tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) 

Uwaga!

Szanowni pasażerowie w szczególności uczniowie i studenci !

 Przy zakupie biletów miesięcznych z ulgą ustawową prosimy o dostarczenie kserokopii aktualnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, która jest podstawą do wystawienia biletu miesięcznego.

Uwaga: W przypadku braku kserokopii legitymacji, bilet miesięczny nie będzie  wystawiony.

 


 

 

1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych, są uprawnione następujące:

 • osoby dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 • studenci do ukończenia 26 roku życia.

 2. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,
są uprawnieni:

 • studenci do ukończenia 26 roku życia

3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby :

 • nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych 
  i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
 • nauczyciele akademiccy.

 4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:

 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
 • jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - 
i z powrotem.